Verbeterde meldcode

Per 1 januari 2019 is de Verbeterde Meldcode ingegaan.

Het doel van de verbeterde meldcode is om te zorgen dat slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling zo snel en duurzaam mogelijk in veiligheid komen, door Veilig Thuis op tijd op de hoogte te brengen van de situatie. Aan de hand van de meldcode melden beroepskrachten vermoedens van ernstig huiselijk geweld en kindermishandeling bij Veilig Thuis waardoor onveilige situaties eerder in beeld komen, informatie uit verschillende meldingen kan worden gecombineerd, er gezamenlijk kan worden gekeken naar het inzetten van effectieve hulp en situaties beter kunnen worden gevolgd over een langere termijn. Afwegingskaders helpen de beroepskracht door ze houvast te geven bij de afweging of de problematiek zodanig ernstig is dat het doen van een melding als een professionele norm wordt beschouwd/noodzakelijk is. Na het doorlopen van de meldcode mag melden echter altijd.

5 stappen

Er zijn 5 stappen in de meldcode. In de eerste drie stappen breng je signalen zorgvuldig in kaart, overleg je met een deskundige collega en spreek je met de betrokkenen over de zorgen die je hebt. In stap 4 weeg je al deze informatie af. Als je zorgen zijn weggenomen, sluit je de meldcode. Heb je nog steeds een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld, dan neem je in stap 5 een beslissing over melden en hulpverlenen.

Afwegingskader

In de verbeterde meldcode wordt gebruik gemaakt van een afwegingskader. Dit afwegingskader beschrijft wanneer een melding noodzakelijk is en hoe goede hulp eruit ziet. Nieuw in dit afwegingskader is, dat je vermoedens van acute of structurele onveiligheid altijd meldt bij Veilig Thuis. Bijvoorbeeld geweld met wapengebruik of ernstige letsels. Of voortdurende onveiligheid voor kinderen bij ernstige verslavingsproblematiek van hun vader of moeder. Volgens het afwegingskader meld je je vermoedens van onveiligheid ook als je zelf geen hulp kunt bieden of organiseren. Bijvoorbeeld omdat hulp verlenen niet je vak is. Of omdat de betrokkenen geen hulp accepteren. En je meldt wanneer het onveilig blijft, ook al is er hulp ingezet.

Voorwaarden voor goede hulp

Ook nieuw is, dat het afwegingskader omschrijft aan welke voorwaarden goede hulp voldoet bij onveiligheid in gezinnen en relaties. Als je volgens de normen in je het afwegingskader een melding doet bij Veilig Thuis, overleg je met hen welke hulp je zelf kunt bieden of organiseren. Melden én hulpverlenen zijn zo mogelijk. Veilig Thuis kan dan langdurig zicht op veiligheid organiseren. Heb je zorgen over de veiligheid van kinderen, partners of ouderen? Gebruik de verbeterde meldcode. Zo werk je aan veiligheid en herstel voor alle betrokkenen.

Voor wie geldt de meldcode?

De meldcode geldt voor beroepskrachten uit de volgende sectoren:

  • Gezondheidszorg: denk aan artsen, verpleegkundigen, verloskundigen, tandartsen, paramedici, kraamzorg en professionals uit de geestelijke gezondheidszorg.
  • Onderwijs: denk aan onderwijzend personeel en leerplichtambtenaren.
  • Kinderopvang: denk aan kinderopvangleidsters en gastouders.
  • Maatschappelijke ondersteuning/sociaal werk: denk aan algemeen sociaal/maatschappelijk werkers, (thuis) zorgmedewerkers, welzijnswerkers en MEE consulenten.
  • Jeugdhulp: denk aan medewerkers van gecertificeerde instellingen, jeugdhulpaanbieders en wijkteams.
  • Justitie: denk aan reclasseringswerkers en medewerkers van gevangenissen.
Veilig Thuis Twente is onderdeel van SamenTwente.
© 2024 Veilig Thuis Twente
Website door Webton