Levensfase van het ouder worden

De ouderdom is de levensfase die begint bij 65 jaar en loopt tot aan de dood. We kennen ‘vroege ouderdom’ tot 75 jaar, en ‘late ouderdom’ vanaf 75 jaar.

Omvang ouderen in Nederland

  • 3.159.000 (3,1 miljoen) inwoners van 65 jaar en ouder in Nederland.
  • Aantal zal komende 30 jaar toenemen (minder kinderen geboren, minder mensen sterven voortijdig, mensen worden steeds ouder).
  • Meer vrouwen dan mannen.
  • 2% is allochtoon.
  • 49.6% heeft één of meer langdurige aandoeningen, 50.4% van de ouderen voelt zich beperkt door hun gezondheid.
  • 250.000 ouderen dementie, verwachting in 2020: 350.000.
  • Toename door vergrijzing en aantal dementerende ouderen.

Aanvullende informatie

De bevolking van Nederland is geleidelijk aan het vergrijzen. Vergrijzing houdt in dat het aandeel ouderen in de totale bevolking toeneemt. In 2017 telde Nederland bijna 3,1 miljoen (3.139.000) ouderen (personen van 65 jaar en ouder) (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek , 2018). Dit komt neer op 18% van de totale bevolking. Daarnaast is sprake van ‘dubbele vergrijzing’. Dit houdt in dat binnen de groep 65-plussers het deel 80-plussers toeneemt. Op 1 januari 2016 waren er 749.000 mensen van 80 jaar en ouder, wat neerkomt op 4% van de bevolking. Van de 65-plussers was 24% ouder dan 80 jaar.

Van alle 65-plussers was op 1 januari 2016 1,4 miljoen man (46%) en 1,7 miljoen vrouw (54%). Onder de 80-plussers was 63% vrouw. 73% van de 85 + is vrouw. De oudere bevolking is dus ongelijkmatig samengesteld naar geslacht: hoe hoger de leeftijd, hoe kleiner het aandeel mannen in de bevolking. Dit hangt direct samen met verschillen in sterftekansen naar geslacht: op alle leeftijden hebben mannen een hogere sterftekans dan vrouwen. In de toekomst zullen deze scheve geslachtsverhoudingen wel minder scheef worden vanaf 70-jarige leeftijd, omdat het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen kleiner zal worden.

Van deze ouderen had in 2016 49.6% één of meer langdurige aandoeningen (zoals diabetes, hart- en vaatziekten of artrose) en gaf 50.4% van de ouderen aan dat zij zich beperkt voelen door hun gezondheid (CBS, 2018). De meest voorkomende problemen waarmee ouderen te maken krijgen als gevolg van ouderdom en chronische aandoeningen, zijn eenzaamheid en functioneringsproblemen (mobiliteits- en zelfzorgproblemen).  Dit maakt het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen moeilijk. Door de toenemende vergrijzing zal het aantal mensen met ouderdomsziekten in de komende decennia toenemen. Ouderdomsziekten die sterk zullen toenemen zijn dementie, aandoeningen van het bewegingsapparaat, diabetes (suikerziekte) en gezichts- en gehoorstoornissen (bron: VTV 2018, volksgezondheidenzorg.info).

Veilig Thuis Twente is onderdeel van SamenTwente.
© 2024 Veilig Thuis Twente
Website door Webton