De meldcode bij ontspoorde mantelzorg

Dit document is een aanvulling op de meldcode. Het geeft meer kennis over ontspoorde mantelzorg. Deze kennis is nodig om de stappen van de meldcode goed te doorlopen als er sprake is van ontspoorde mantelzorg.

Beschrijving

Ontspoorde mantelzorg is goede zorg die sluipenderwijs kan omslaan in verwaarlozing of verkeerde behandeling. Bij ontspoorde mantelzorg is meestal geen sprake van opzet of moedwil. Sinds 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht.

De meldcode

Organisaties en (zelfstandige) beroepskrachten zijn verplicht om met een meldcode te werken. De meldcode beschrijft in vijf stappen wat professionals moeten doen bij vermoedens van geweld. In 2019 is de meldcode aangescherpt. De belangrijkste wijziging is, dat professionals verplicht zijn te melden bij Veilig Thuis bij (een vermoeden van) acute of structurele onveiligheid.

Ontsporing van mantelzorg

Uit de praktijk weten we dat ontsporing van mantelzorg subtiel is. Voor een mantelzorger is het moeilijk toegeven dat zorg ontspoord is en voor een beroepskracht maakt dit het moeilijk signaleren. Mantelzorg is iets dat mensen ‘overkomt’. Mantelzorg wordt uit liefde gedaan waardoor het uitgangspunt anders is dan bij reguliere zorg. Met dit document willen we specifieke kennis overdragen. Zodat professionals en organisaties beter in staat zijn het probleem te herkennen, te signaleren, te bespreken en beter weten hoe te handelen volgens de meldcode.

Voor wie?

Voor instellingen en organisaties in Zorg en Welzijn met in het bijzonder voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en meldcode.

Auteurs

N. Westerveld, A. Van Delft en W. Schakenraad. 

Organisatie

Movisie

Veilig Thuis Twente is onderdeel van SamenTwente.
© 2024 Veilig Thuis Twente
Website door Webton