Zeventien vragen van professionals over Veilig Thuis Twente

Ik maak me ongerust, maar Veilig Thuis Twente betrekken heeft toch gelijk consequenties?

Dit berust op een misverstand. U kunt altijd bij ons terecht voor advies. U hoeft hiervoor geen persoonsgegevens uit te wisselen over het gezin.

Hoe ziet een advies van Veilig Thuis Twente eruit?

Veilig Thuis Twente denkt met u mee. Samen worden de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling op een rij gezet en/of kan een gesprek met een mogelijke slachtoffer of direct betrokkene voorbereid worden. Ook kunnen wij helpen met het opstellen van een veiligheidsplan, het bijwonen van een casusoverleg of het wegen van het risico. Het doel is u zo goed mogelijk te ondersteunen, zodat u verder kunt met een casus.

En melden, wat houdt dat in?

Als het een beroepskracht zelf niet lukt om hulp en veiligheid te bereiken in een gezin, kan er een melding worden gedaan. De rol van Veilig Thuis Twente is dan om hulp op gang te brengen en de regie te houden tot het moment dat een andere partij de zorgcoördinatie op zich neemt. Bij ernstige signalen, zullen we dat soms ook al in een vroeg stadium adviseren. Na een melding volgt binnen vijf dagen een triage. In de triage wordt bepaald hoe veel spoed een zaak heeft en welke vervolgstap nodig is. De spoedeisende zaken worden direct opgepakt.
De vervolgstap wordt in afstemming met lokale zorgstructuren binnen de gemeente waarin de mensen wonen bepaald; dit kan het direct inschakelen van hulp- en/of zorg zijn óf nader onderzoek naar achtergronden om te kunnen bepalen wat er verder nodig is.

Hoe ziet het onderzoek van Veilig Thuis Twente eruit?

Als Veilig Thuis Twente na de triage besluit een casus in onderzoek te nemen, betekent dit dat er een onderzoeker wordt gekoppeld aan de casus. Natuurlijk neemt Veilig Thuis Twente dan ook contact op met het gezin zelf en wordt in veel gevallen een huisbezoek afgelegd. Veilig Thuis Twente heeft het wettelijke recht om aan het complete netwerk (zowel informeel als professioneel) van een gezinssysteem de vraag voor te leggen of zij zorgen hebben die te maken kunnen hebben met huiselijk geweld/kindermishandeling. Op grond van alle verkregen informatie maakt Veilig Thuis Twente daarna een plan van aanpak en een veiligheidsplan. Vervolgens draagt Veilig Thuis Twente de zorg over aan de meest passende partijen. Het kan ook zijn dat de Raad voor de Kinderbescherming of politie wordt betrokken.

Kan ik anoniem melden?

Professionele melders moeten hun identiteit bekend maken bij Veilig Thuis Twente. De identiteit van de melder wordt bekend gemaakt bij degene waarover gemeld wordt, tenzij er veiligheidsredenen zijn dit niet te doen of dit ertoe leidt dat de vertrouwensrelatie met betrokkenen wordt verstoord. Wees direct open over uw vermoedens met de betrokkene. In de Wet meldcode die geldt voor beroepskrachten uit de gezondheidszorg, onderwijs, jeugdzorg, justitie en maatschappelijke zorg, is dit opgenomen als stap 3. Spreek uw zorg uit en bied hulp aan. De betrokkenen zullen het dan beter begrijpen als u tot een melding overgaat.

Ik weet niet 100% zeker of mijn niet-pluisgevoel klopt

Een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling blijft een vermoeden. U weet in de meeste gevallen niet zeker of er sprake is van mishandeling. Het is ook niet uw taak dit vast te stellen. Maar het is op grond van de Wet meldcode wel uw taak om signalen en zorgen te delen en zo nodig door te verwijzen.

Ik ben bang voor agressie van de direct betrokkene

Kunt u nagaan hoe de situatie voor het slachtoffer is. Als u agressie verwacht is – nog meer dan anders – een gedegen voorbereiding nodig. Overleg en ondersteuning van het management is belangrijk. Wanneer u agressie verwacht, ga dan nooit alleen in gesprek. Doe het gesprek op kantoor of in een ruimte waar u op een veiligheidsknop kunt drukken. Overweeg waar u en of u de wijkagent kunt betrekken. U kunt te allen tijde Veilig thuis om advies vragen.

Het lijkt of melden bij Veilig Thuis niet helpt, wordt er wel iets gedaan?

Wanneer u meldt, kan het een tijd duren voor u daar iets van merkt. Vaak wordt het in het gezin wel iets beter, maar het is een utopie te verwachten dat de onveilige situatie direct oplost. Veranderingen verlopen vaak langzaam. Verwacht dus niet heel snel resultaat van de ingezette hulpverlening.
Niets doen is geen optie. Zeker als er kinderen betrokken zijn, is het nodig dat volwassenen kinderen helpen. De wettelijke termijn is dat binnen tien weken de melding is onderzocht en een vervolgtraject wordt ingezet. Als een zaak in behandeling is, betekent dat niet dat er in de tussentijd helemaal niets gebeurt. Hulpverleners die al betrokken zijn blijven dat of worden gedurende het onderzoek al ingezet. Aan het einde van het onderzoek worden zowel de melders als de professionals met wie in het kader van het onderzoek contact is gelegd, geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek.

Melden helpt niet want er zijn wachtlijsten voor hulp.

Het klopt dat hulp soms op zich laat wachten. Er zijn vaak wachtlijsten in de gespecialiseerde hulpverlening maar wanneer u niet zelf handelt of meldt, gebeurt er misschien nooit iets. Beter geholpen na een tijd, dan nooit geholpen. In de tussentijd kan soms ook een andere vorm van hulp georganiseerd worden om de wachttijd te overbruggen.

Waarom hoor je een tijd niets als je een melding heb gedaan?

Na een melding volgt vaak een onderzoek. Aan het einde van het onderzoek (dat kan maximaal tien weken duren) worden zowel de melder als de professionals met wie in het kader van het onderzoek contact is gelegd, geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek. Dat lijkt lang, zeker als u zelf al een aantal maanden heb geprobeerd een gezin te motiveren voor hulp. Maar die tijd is nodig om de zaak goed te onderzoeken.

Ik ben het niet eens met een medewerker van Veilig Thuis Twente, wat kan ik doen?

Als u het niet eens bent met hoe Veilig Thuis Twente een zaak oppakt, bespreek dit dan met de medewerker. Zo nodig kunt u de zaak opschalen. Dat betekent dat uw leidinggevende de zaak voorlegt bij de leidinggevende van Veilig Thuis Twente.

Maar ik heb toch een geheimshoudingsplicht?

In de Wet meldcode is geregeld dat je een meldrecht bij Veilig Thuis hebt bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. U moet wel zorgvuldig met dit recht omgaan. Als uw geheimhoudingsplicht botst met uw zorgplicht omdat de veiligheid in het geding is, dan hebt u te maken met een zogenaamd conflict van plichten. Leg dit conflict voor aan uw cliënt en deel mee dat u gaat melden. Leg uw argumenten om te melden en de reactie van uw cliënt hierop vast in het dossier. Beloof nooit geheimhouding want u maakt uzelf onbetrouwbaar als u die belofte later moet breken.

Komt mijn melding onder op de stapel?

Nee, voor elke melding wordt bekeken of deze met spoed moet worden opgepakt.

Heeft het zin om dezelfde melding nog een keer te doen?

Zeker. Bij een nieuwe melding over dezelfde zaak wordt opnieuw bekeken of een zaak met spoed moet worden opgepakt.

Wat zijn gronden waarop mijn melding niet wordt aangenomen (en wordt in plaats daarvan een advies gegeven)?

In principe wordt een melding aangenomen als de melder daarop staat en wordt de normale procedure doorgenomen. De stappen van de meldcode worden met de melder besproken en gevolgd (indien het een professionele melder betreft). Daarnaast wordt de melder gewezen op de consequenties voor het gezin. Het gezin wordt bijvoorbeeld geïnformeerd over de melding, persoonsgegevens worden geregistreerd, gezin heeft recht op inzage in dossier, enz.

Veilig Thuis Twente kan een melding omzetten in een advies als de melder daarmee akkoord gaat en wanneer Veilig Thuis….
  • in de melding onvoldoende aanwijzingen ziet voor een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling, en/of;
  • tot de conclusie komt dat de melder nog belangrijke eigen mogelijkheden onbenut heeft gelaten.

Bij omzetting van een melding in een advies onderneemt Veilig Thuis Twente de volgende stappen:

  • informeert de melder over het genomen besluit om geen vervolg te geven aan de melding. Dit gebeurt bij voorkeur mondeling, anders per brief;
  • overlegt met de melder over de vraag of de omzetting van de melding in een advies hem of haar aanleiding geeft andere stappen te zetten. Indien sprake is van andere zorgen dan zorgen over huiselijk geweld of kindermishandeling, kunnen met de melder mogelijkheden voor doorgeleiding naar het lokale veld besproken worden;
  • vernietigt alle persoonsgegevens van betrokkenen;
  • registreert de contacten als advies (zie hieronder de beantwoording bij 17).
Als mijn melding niet wordt aangenomen, komt er dan wel een aantekening in het systeem?

Elk gesprek dat Veilig Thuis Twente als advies beschouwt, wordt geregistreerd. Dit geldt ook voor een melding die, met akkoord van de beller, omgezet is in een advies (zie hierboven bij vraag 16). De registratie vindt op de volgende wijze plaats:

  • er worden géén persoonsgegevens geregistreerd van betrokkene(n) waarover het advies gaat;
  • een adviesvraag van een professionele melder wordt in principe op naam van die professional/organisatie geregistreerd;
  • in geval een burger anonimiteit wil, kan zijn advies geregistreerd worden op nummer.